توانمندی شرکت

 


اين شرکت بادراختيارداشتن مهندسين مشاورمحاسباتی وطراحی ونيز مديران با سابقه اجرائی قادر بهطراحی و اجراء شبکه خطوط واحدهای صنعتی- بازرگانی – خطوط فرعی وخطوط سايت بنادروپايانهها در مبادی ورودی و خروجی کشورميباشد .

لازم بذکر است کليه خطوطبتونی و بالاستی متروتهران توسط اکيپ اجرائی اين شرکت انجام گرديده است .