کيفيت پروژه های اجرائی ورضايت کارفرمايان

 

 اين شرکت در کليه پروژههای اجرائی رضايت کامل کارفرمايان ومهندسين مشاوررا طبق تولرانس های خط پروژه ودقت درعمليات اجرائی درحد بسيار بالا و دقيقي انجام داده است و موفق به اخذ رضايت نامه های متعددی ازکارفرمايان و مهندسين مشاور داخلی و خارجی گرديده است که به صورت نمونه مطابق ذیل ميباشد .