مديريت برنامه ريزی وکنترل کيفيت عمليات اجرائی

 

اين شرکت با بهره گيری ازمهندسين مشاور در امر طراحی و تدوين سيستم های اجرائی و برنامه ريزی متناسب با نوع پروژه برای انجام بموقع پروژه اقدام مينمايد بصورتی که عملاً تاکنون موفق به اجرای کليه پروژه ها مطابق با برنامه های زمانبندی اجرائی بوده است .