سرمایه شرکت

 

سرمايه شرکت براساس آخرين اساسنامه مصوب مورخ 88/06/30 بالغ بر 4.000.000.000 ريال چهارميليارد ريال ميباشد که تماماً پرداخت گرديده است. درضمن ميزان دارائی های شرکت از بابت ماشين آلات تجهيزات درحدود 20.000.000.000 ريال بیست ميليارد ریال ميباشد .