درجه بندی شرکت

 

اين شرکت از تاريخ 82/1/11 دارای صلاحيت رتبه پايه يک جديد در رشته حمل  و نقل و رتبه پايه چهار جديد در رشته ساختمان می باشد .