ماشین آلات شرکت

 

اين شرکت کليه ماشين آلات ويژه اختصاصی راه آهن را جهت تهيه و مونتاژ خط ، ريل گذاری ، جوشکاری خطوط به مقدار کافی برای اجراء پروژه های بزرگ دراختيار دارد درضمن   گروه ماشين آلات شرکت رأساً اقدام به طراحی وساخت ماشين آلات ريلی ومکانيزه نموده است ازجمله طراحی وساخت درزين های مسافری وعملياتی وماشين آلات ويژه ريلی