سهامداران و اعضاء شرکت

 

            

اين شرکت دارای 19 سهامدار عضو ميباشد که کليه اعضاء از مهندسين وکارکنان مجرب ومتخصص راه آهن جمهوری اسلامی ايران مي باشند که درمشاغل اجرائی و مديريت و راهبری پروژه ها دارای سوابق طولانی بوده و از مديران اسبق واحدهای ستادی واجرائی راه آهن مي باشند که درحال حاضر بازنشسته و در اين شرکت تعاونی شاغل مي باشند . چارت سازمانی گروههای اجرائی شرکت و اعضاء شرکت طبق جدول ذیل ميباشد .

           

 

شرکت تعاونی فنی ومهندسی

فهرست اعضاء هيئت مديره شرکت

رديف

هيئت مديره شرکت

مدرک تحصيلی

مسئوليت درشرکت

سابقه کار

1

سید مسعود لسانی

مهندس راه و ساختمان

رئیس هیئت مدیره (سهامدار)

15سال تجربه کاری در زمینه احداث خطوط ریلی وابنیه

2

محمد علیمحمددوست

مهندس خط وابنيه وعمران

مدیرعامل وعضو هیئت مدیره (سهامدار)

40 سال تجربه كار.معاون اسبق اداره کل خط راه آهن

3

وهاب جمشیدی

مهندس راه وساختمان

عضوهیئت مدیره (سهامدار)

40سال تجربه کار. ( معاون اسبق فنی راه آهن)

4

سید احیاء علی ارصلانی

مهندس خط و ابنیه

(سهامدار)

35 سال تجربه كار، رئیس اسبق قسمت جوش درزریل راه آهن

5

سروش توکلیان

مهندس عمران

عضو هيئت مديره (سهامدار)

12سال تجربه کاری در زمینه احداث خطوط ریلی

6

محمود پناهی معتمد

مهندس خط وابنيه

بازرس (سهامدار)

40سال تجربه کاری رئیس قسمت اسبق نگهداری وتعمیرات خطوط ریلی راه آهن